Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europadomstolens dom i ett mål om rätt till skydd för privatliv - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 29.1.2013 | Utrikesministeriet

Europadomstolens dom i ett mål om rätt till skydd för privatliv

Pressmeddelande 27/2013
29.1.2013

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, har i dag 29 januari gett en dom mot Finland, enligt vilken rätten till skydd för privat- och familjeliv, som garanteras i Europakonventionens artikel 8, har kränkts.

En domare reserverade sig mot domen.

Målet gällde en civilprocess om tiden för väckande av talan enligt lagen om införande av lagen om faderskap. Enligt lagen om införande av lagen om faderskap borde talan om fastställande av faderskap ha väckts inom fem år från det att lagen om faderskap trädde i kraft den 1 oktober 1976, det vill säga senast den 1 oktober 1981.

Den klagande, som föddes innan lagen om faderskap trätt i kraft, hade väckt talan om fastställande av faderskap efter att den utsatta tiden på fem år löpt ut.

Europadomstolen anser att den strikta tidsfristen för talan om fastställande av faderskap och särskilt skyldigheten att iaktta den utan att beakta omständigheterna i det enskilda fallet försvagar rätten till skydd för privat- och familjeliv enligt artikel 8. Europadomstolen konstaterar att det inte rådde en rimlig balans mellan de olika intressena.

Med hänvisning till nämnda kränkning av artikel 8 anser domstolen att det inte är nödvändigt att undersöka klagomålet om kränkning av artikel 14 (förbud mot diskriminering) jämförd med artikel 8.
Europadomstolen beslutade att inte granska klagan om kränkning av artikel 13 (rätt till ett effektivt rättsmedel).

Europadomstolen ålägger staten att betala klaganden 6 000 euro för immateriell skada och 4 000 euro för rättegångskostnader.

För mera information: lagstiftningsrådet Päivi Rotola-Pukkila, tfn 09 1605 5725, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 29.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter