Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 4.9.2012 | Ulkoministeriö

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea antoi loppupäätelmänsä Suomelle

Tiedote 204/2012
4.9.2012 

YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea pitää myönteisenä rotusyrjinnän poistamiseen tähtääviä useita lainsäädännöllisiä uudistuksia ja toimintaohjelmia. Näistä mainitaan kotouttamislain sovellutusalan laajentaminen koskemaan kaikkia maahanmuuttajia, yhdenvertaisuuslain muuttaminen, uusi kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottamista koskeva laki sekä rikoslain muutokset samoin kuin romanipoliittinen ohjelma. Komitea toi esiin myös mm. pyrkimyksen ratifioida Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus itsenäisten valtioiden alkuperäis- ja heimokansoista nykyisen hallituskauden kuluessa sekä pohjoismaiset saamelaissopimusneuvottelut.

Komitea antoi Suomen yhdistetyistä 20.-22. määräaikaisraporteista loppupäätelmänsä 31. elokuuta järjestettyään suullisen kuulemistilaisuuden Suomen valtuuskunnan kanssa komitean 81. istunnossa Genevessä 23.-24. elokuuta.

Komitea suosittelee yhdenvertaisuuslain muuttamista nyt vireillä olevan uudistuksen yhteydessä siten, että laista kävisi selkeämmin ilmi etnisen syrjinnän kiellon koskevan myös yksityisten välisiä oikeustoimia. Viha- ja rasistiseen puheeseen internetissä tulee kiinnittää enemmän huomiota ja kerätä sitä koskevaa tietoa sekä tehostaa tiedotuskampanjoita nuorisolle, medialle ja politiikoille.

Komitea suosittelee myös, että lisätään saamelaiskäräjien päätöksentekovaltaa kulttuuriautonomian osalta ml. maaoikeuksien ja luonnonvarojen käyttö saamelaisten perinteisesti asuttamilla alueilla. Sopimuspuolen tulee mm. ryhtyä toimenpiteisiin saamelaisten perinteisen poronhoitoelinkeinon suojelemiseksi. Edelleen komitea suosittelee, että määriteltäessä äänioikeutettuja saamelaiskäräjien vaaleissa saamelaisille annetaan oikeus itse päättää asemastaan ja saamelaisyhteisöön kuulumisesta.

Lisäksi komitea suosittelee toimenpiteitä joilla taataan, että saamelaislapset saavat koko maassa tehokasta opetusta omalla kielellään käsittäen myös saamenkielen opettajien kouluttamisen. Edelleen saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut tulee turvata tehokkaasti kotiseutualueilla. Suomen tulisi nopeuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön elvytysohjelmaa saamen kielten edistämiseksi ja suojelemiseksi mediassa, opetuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuurissa.

Komitea suosittelee kansallisen romanipoliittisen ohjelman tehokasta täytäntöönpanoa, jotta saavutetaan konkreettisia tuloksia romanien integroimiseksi työmarkkinoille ja asuntojen saamiseksi. Romanilasten koulunkäyntiä tulee edistää kuten myös romanikielen opetusta.

Maahanmuuttajien osalta komitea suosittelee yhteisymmärryksen ja toleranssin edistämistä eri etnisten ryhmien välillä koko maassa. Konkreettisia toimenpiteitä kotouttamislain täytäntöönpanemiseksi suositellaan sekä kotouttamisohjelman hyväksymistä 2012-2015 kotoutumisen edistämiseksi työnsaannissa, asumisessa, opetuksessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Komitea suosittelee edelleen tehokkaita toimia romani- ja maahanmuuttajalasten koulukiusaamisen estämiseksi.

Komitea suosittelee, että turvapaikanhakijoiden säilöönotolle vaihtoehtoisia toimenpiteitä käytettäisiin, milloin mahdollista. Turvapaikanhakijoita ei tulisi pitää poliisin tiloissa. Suomen valtion tulisi taata tarpeelliset korvaukset kunnille myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi. Nopeutetun turvapaikkamenettelyn käytön osalta tulisi varmistaa, etteivät turvapaikkaan oikeutetut henkilöt voi joutua palautetuiksi.

Komitea pyytää lisätietoja vuoden kuluessa saamelaisia sekä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita koskevista kysymyksistä. Seuraava määräaikaisraportti tulee antaa elokuussa 2015.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Arto Kosonen, puh. 09 1605 5729, tai lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, puh. 09 1605 5713, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40), etunimi.sukunimi@formin.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 5.9.2012


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot