Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.7.2013 | Utrikesministeriet

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans gav Finland förslag till åtgärder

Meddelande 148/2013
9.7.2013

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) lade den 9 juli fram åtgärdsförslag till Finland i samband med sin fjärde Finlandsrapport.

Den fjärde omgångens landsrapporter är koncentrerade till verkställande och utvärdering. De tar upp i vilken utsträckning de viktigaste rekommendationerna i tidigare ECRI-rapporter har följts, och dessutom utvärderas verkställdd politik och vidtagna åtgärder. Rapporterna innehåller också analyser av ländernas nuvarande utveckling.

Av den fjärde omgångens rapporter lyfts särskilt vissa ämnen fram. Deras verkställande bör prioriteras. Senast två år efter att denna rapport har publicerats kommer ECRI att företa en mellanuppföljning av dessa särskilt viktiga rekommendationer.

I sin fjärde landsrapport gällande Finland presenterar ECRI 49 olika rekommendationer.

ECRI rekommenderar att Finlands myndigheter

 • så snart som möjligt ratificerar den internationella arbetsorganisationen ILO:s fördrag nr 169, som gäller självständiga länders ursprungsfolk och stamfolk
 • effektiverar sina åtgärder för att kontrollera övervakningen av rasistiska handlingar, så det blir möjligt att reda ut hur de hanteras av befullmäktigade myndigheter, det vill säga polisen, åklagarväsendet och domstolarna
 • utvidgar minoritetsombudets verksamhetsfält och förstärker ombudets befogenheter så att han eller hon kan föra ärenden till rätten på eget initiativ samt behandla klagomål som utgår från hudfärg, språk, religion eller ”ras”
 • gör det möjligt för minoritetsombudet att grunda lokala och regionala kontor. ECRI understryker behovet av att minoritetsombudet får nödvändiga person- och ekonomiska resurser för att förverkliga dessa rekommendationer
 • utvidgar diskrimineringsnämndens befogenheter så att den kan bevilja ersättningar åt offer samt fastslår nämndens befogenheter i invandringsfrågor, samt ger den befogenhet att ingripa i diskrimineringsfall där motiven är flera
 • garanterar att Delegationen för etniska relationer (ETNO) och dess regionala delegationer har tillräckliga personal- och ekonomiska resurser för att kunna utföra sina nya uppgifter
 • vidtar ytterligare åtgärder för att bekämpa den diskriminering som de grupper som ECRI fäst uppmärksamhet vid upplever i arbetslivet. Det betyder bland annat strängare tillämpning av den ifrågavarande lagstiftningen och att arbetsgivare och arbetskraftsbyråer är medvetna om problemen
 • tar itu med presentationen av den samiska kulturen och den samiska minoriteten i skolundervisningen och strävar efter att utöka kunskapen om samefolket hos majoritetsbefolkningen, bland annat i form av informationskampanjer
 • utan dröjsmål verkställer det nationella handlingsprogrammet rörande romer och reserverar tillräckliga personal- och ekonomiska resurser för ändamålet. Dessutom rekommenderas att myndigheterna bekämpar fördomarna mot romer genom att ordna informationskampanjer där denna minoritets insatser för det finska samhället betonas
 • vidtar åtgärder för att bekämpa diskriminering av och fördomar mot ryskspråkiga personer, särskilt i arbetslivet
 • utnyttjar ECRI:s rekommendation nr 11, som gäller allmän verksamhetspolitik, och särskilt del 1 av den, som handlar om rasism och rasistisk diskriminering inom polisarbete, så att polisen ska undvika profileringsrisker utgående från minoriteters rastillhörighet när utlänningslagen tillämpas.

ECRI besökte Finland 27.2.– 2.3.2012.

ECRI:s medlemmar är oberoende och objektiva personer som har utnämnts till sin uppgift utgående från sitt moraliska inflytande. De är erkända experter på frågor som gäller rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och intolerans.

I enlighet med sin stadga utför ECRI landsvis övervakning och analyserar medlemsländernas rasism och intoleranssituation, ett land i taget, och presenterar därefter förslag och rekommendationer för att lösa problemen.

Inom ramarna för den landsvisa infallsvinkeln behandlas alla Europarådets medlemsländer lika. ECRI:s verksamhet pågår i perioder som är 4-5 år långa. Under varje period granskas 9-10 länder. Rapporterna från den första omgången blev klara år 1988, den andra omgångens rapporter år 2002 och den tredje omgångens år 2007. Arbetet med den fjärde omgångens rapporter började i januari 2008.

Till arbetsmetoderna när rapporterna utarbetas hör dokumentanalyser, resor till frågavarande land och konfidentiella diskussioner med nationella myndigheter.

Mera information: ambassadråd Jaakko Halttunen, tel. 0295 351 170, enhetschef Arto Kosonen, tel. 0295 351 171, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi

ECRI:s rapport (på finska)

ECRI:s rapport (på engelska)

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.7.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter