Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 16.9.2013 | Utrikesministeriet

Budgetproposition för utrikesministeriet 2014

Pressmeddelande 197/2013
16.9.2013

I budgetpropositionen för 2014 föreslås sammanlagt 1 294,3 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde.

Omkostnader

För ministeriets omkostnader föreslås 201,3 miljoner euro. År 2014 kommer Finland att fortsätta utveckla utrikesrepresentationens struktur och dess verksamhetsmodeller genom nordiskt samarbete, EU:s utrikestjänst och konceptet Team Finland.

I världspolitiken och -ekonomin fortsätter den strukturella förskjutningen mot utvecklingsländerna och Finlands externa ekonomiska relationer blir allt viktigare. Verksamhetsförutsättningarna förändras, vilket gör att behovet av utrikespolitisk påverkan ökar. Förändringarna kräver bättre fokuserad verksamhet och mångsidigare utrikespolitiska verktyg. Resurser riktas till sådana länder och områden som har en ökande politisk och ekonomisk betydelse. Utvecklingen av Finlands utrikesrepresentations struktur och verksamhetsmodeller fortsätter.

År 2014 kommer Finland att vara ordförande i Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) och Barents euroarktiska råd (Barents Euro-Arctic Council, BEAC).

Tjänster till allmänheten

Den service som ministeriet erbjuder utvecklas så att den svarar mot den tilltagande efterfrågan och ministeriets strategi för allmänhetstjänster. Samtidigt framhålls medborgarnas eget ansvar och man utnyttjar de möjligheter som myndighetssamarbete, det nordiska samarbetet och EU-samarbetet erbjuder. Ministeriets beredskaps- och lägesorganisation utvecklas ytterligare för att kunna trygga funktionssäkerheten i olika slag av utmanande situationer.

Viseringsverksamheten utvecklas i synnerhet vid Finlands beskickningar i Ryssland. Verksamheten vid servicecentralen för viseringar i Kouvola utvidgas så att den inte bara betjänar generalkonsulatet i S:t Petersburg utan också Finlands övriga beskickningar i Ryssland. Dessutom utökas den elektroniska servicen.

Krishantering

Finland deltar aktivt i det krishanteringsarbete som utförs av EU, FN och centrala internationella organisationer och deltar i krishanteringsuppdrag i olika delar av världen. År 2014 ligger tyngdpunkterna på Libanon, Afghanistan, Afrika och Kosovo. Enligt uppskattning kommer det att finnas sammanlagt 720 avlönade anställda i militära och civila krishanteringsinsatser år 2014.

För underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor föreslås i budgetpropositionen 56,3 miljoner euro enligt ramarna för förvaltningsområdet. De största operationerna är i enlighet med de riktlinjer som drogs upp år 2011–2013 UNIFIL i Libanon och ISAF i Afghanistan.

För civilpersonalens deltagande i krishantering föreslås 17,4 miljoner euro varav 400 000 euro riktas till fredsmedling. Största delen av Finlands deltagande i civila krishanteringsverksamhet sker genom EU:s insatser.

Utvecklingssamarbete

Statens utgifter för utvecklingssamarbete beräknas vara sammanlagt 1 102,7 miljoner euro 2014, vilket enligt aktuella prognoser motsvarar ca 0,55 procent av bruttonationalinkomsten. För egentligt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 891,8 miljoner euro. Med stöd av regeringsprogrammet hålls anslagen för 2014 på samma nivå som 2012. I enlighet med statsrådets rambeslut i mars styrs intäkterna från auktionen med utsläppsrätter till utvecklingssamarbete och klimatåtgärder. Med hjälp av intäkterna från utsläppshandeln försöker man höja utvecklingssamarbetets andel av BNI.

Finlands utvecklingspolitik utgår från de mänskliga rättigheterna och dess främsta mål är att utrota den extrema fattigdomen och trygga ett människovärdigt liv för alla människor i enlighet med utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration.

Anslagen kommer fortsättningsvis att riktas till tyngdpunkterna i det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet, och i enlighet med regeringsprogrammet till multilateralt samarbete och samarbete med frivilligorganisationer. Samarbetet ska förstärkas bland annat för att utvecklingsländernas egna resurser bättre ska utnyttjas för att främja utveckling.

Utvecklingspolitiken bidrar till att lösa även andra globala utmaningar, såsom klimatförändringen. I enlighet med besluten under klimatmötet i Cancún (2010) ska industriländerna få till stånd ett årligt penningflöde om 100 miljarder USD till klimatåtgärder i utvecklingsländerna före år 2020. I budgetpropositionen för 2014 beräknas klimatfinansieringens andel av anslagen för utvecklingssamarbete vara ca 93 miljoner euro.

För en ökning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital föreslås 10 miljoner euro.

Övriga anslag

I enlighet med regeringsprogrammet effektiverar Finland sin insats i det regionala samarbete som bedrivs i de nordliga regionerna. I verksamheten betonas i främsta hand politiken för den nordliga dimensionen och det multilaterala samarbetet i de regionala råden, det vill säga Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och Arktiska rådet. Utrikesministeriet stödjer också genomförandet av Regeringens handlingsprogram för Ryssland. För samarbetet i Östersjöregionen, Barentsregionen och i den arktiska regionen föreslås 3,2 miljoner euro.

För medlemsavgifter och finansiella bidrag föreslås 86,5 miljoner euro i enlighet med ramarna för förvaltningsområdet. Största delen av anslagen går till Finlands betalningar till FN.

I budgetpropositionen föreslås sammanlagt 1,7 miljoner euro till förvaltningsområdets statsunderstöd varav 100 000 euro reserveras för information i samband med valet av Finlands representanter till Europaparlamentet.

Till utrikesministeriets förvaltningsområde beräknas flyta in 17,3 miljoner euro sådana intäkter som inte ingår i ministeriets omkostnader. Intäkterna är bland annat ersättningar för lönekostnader i FN:s militära krishantering och samarbetsprojekt inom utvecklingssamarbetet.

För mera information: ekonomidirektör Risto Hakoila, tfn 0295 351 287, ekonomiplaneringschef Katja Bordi, tfn 0295 351 284, angående utvecklingssamarbetet enhetschef Timo Olkkonen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 0295 350 945, angående samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis, tf enhetschef Marja-Leena Vuorenpää, tfn 0295 351 475

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter