Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.5.2014 | Utrikesministeriet

Europadomstolen avgav fyra domar om förbudet att åtala och bestraffa dubbelt

Pressmeddelande 120/2014
20.5.2014

Europadomstolen avgav den 20 maj fyra domar som gäller Finland. I två av fallen konstaterade Europadomstolen att förbudet enligt artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna mot att åtala och bestraffa dubbelt (den s.k. ne bis in idem-principen) hade kränkts. 

Fallen gällde en klagande som påförts skatteförhöjningar och som senare hade dömts för skattebedrägeri i en straffprocess. Europadomstolen har redan tidigare ansett att skatteförhöjningar som fastställts i enlighet med Finlands skattelagstiftning har karaktären av ett straff. I fallen var det fråga om huruvida förbudet att åtala och bestraffa dubbelt utgör ett hinder för konsekutiva förfaranden, dvs. att man först efter att skatteförhöjningen blivit slutlig med stöd av samma förfarande väcker talan för skattebrott, eller utgör redan det ett hinder att uppta ett åtal till prövning, att ett skatteförhöjningsärende om samma sak är anhängigt samtidigt.

Europadomstolen ansåg att förbudet mot att åtala och bestraffa dubbelt hade kränkts när ett ärende samtidigt var anhängigt i separata processer, eftersom den andra processen inte avbrutits när den första processen slutfördes. Europadomstolen konstaterade dock att de förändringar som skett i finsk rättspraxis och lagstiftning efter dessa fall verkar motsvara den ståndpunkt som Europadomstolen nu antagit.

Europadomstolen ålade staten att ersätta båda klagandena med 3 000 euro för immateriella skador och 943,41 euro för rättegångskostnader till den ena av klagandena och 2 500 euro till den andra.

I de två andra fallen konstaterade Europadomstolen ingen kränkning. I det ena av dessa fall konstaterade Europadomstolen att klaganden hade haft en reell möjlighet att hindra ett dubbelt straff genom att överklaga inom den tidsfrist som utsatts, vilket klaganden inte hade gjort. Tidsfristen för att överklaga i den första processen löpte fortfarande när den andra processen slutfördes. I det andra fallet där Europadomstolen inte konstaterade kränkning var det enligt Europadomstolen frågan om processer som grundade sig på olika fakta. 

För mera information: lagstiftningssekreterare Katja Fokin, tfn 0295 351 175, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.5.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter