Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Verksamhetfält: Handelspolitik

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Handelspolitiken

Det har ansetts att en av handelspolitikens traditionella uppgifter är att minska på handelshinder och tullar eller att helt avlägsna dem. Den här uppgiften är aktuell fortfarande idag, men i handelspolitiken måste man i allt större grad beakta företagsverksamhetens globala karaktär. 

Då gränshindren avlägsnas eller då de sänks måste man fästa uppmärksamhet vid andra handelshinder. Exempel på dessa är bl.a. tekniska bestämmelser, standarder, immaterialrättigheter, utnyttjande av stöd och konkurrens samt handelns förfaringssätt.  Vår handelspolitik har som sin centrala målsättning att skapa enahanda förutsättningar och lika möjligheter för finländska företag att konkurrera på den globala marknaden.

Handelspolitiken har emellertid en koppling till de andra centrala globala frågorna. Utveckling, arbetslivets normer och miljö har nämnts som sådana omfattande frågeställningar. Att befria handeln och att skapa handelsregler har gynnsamma effekter. Den positiva inverkan har ofta en koppling till en effektivering de egna medlemmarnas politik – som bland annat till skapandet och upprätthållandet av en transparent och förutsägbar verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Den globala handeln har i alla fall fört med sig också nya utmaningar, som hänför sig till exempel till hälsa eller livsmedelssäkerhet. Ingen sektor inom politiken kan numera skötas helt separat från övriga sektorer.

Med handelspolitiken stöder man skapandet av verksamhetsförutsättningar för handeln i olika delar av världen. I världshandelsorganisationen WTO i Genéve förhandlar man och kommer överens om gemensamma spelregler och hur avtalsregelverket ska fås att motsvara dagens krav. Vid behov kan man inom ramen för WTO också lösa problemsituationer och man strävar efter att återupprätta balansen mellan medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Världshandelsorganisation WTO

Finland har varit medlem i världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organization) ända sedan den grundades år 1995. WTO:s grundfördrag och dess tilläggsprotokoll undertecknades 1994 som ett resultat av den sju år långa Uruguay-rundan. Förhandlingsrundan förnyade tulltarifferna som hade varit i kraft sedan 1947 och det allmänna avtalet inom handeln, GATT-avtalet, vars avtalsparter blev den nya organisationens medlemmar och dessutom breddades avtalsbasen. För närvarande har WTO 153 medlemmar.

WTO är den enda världsomfattande organisationen där man med bindande avtal skapar regler för den internationella handeln samt övervakar deras efterlevnad. WTO har som målsättning att avlägsna handelshinder och all slags diskriminering inom handeln. Medlemmarna fattar besluten enhälligt. De avtal som blir till inom WTO kräver godkännande av de nationella parlamenten för att de skall träda i kraft. I avtalen definieras medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter, tillvägagångssätten för att lösa handelstvister, samt lättnader och undantag som kan beviljas medlemsstaterna på ansökan. Medlemsstaterna följer också med regelbundna mellanrum med andra staters nationella handelspolitik med hjälp av det landsspecifika handelspolitiska programmet

WTO:s högsta beslutande organ är ministermötet, som sammanträder vartannat år. Däremellan fattas besluten av det allmänna rådet, som består av de ständiga WTO-representanterna i Genéve. Under det allmänna rådet verkar olika råd, specialkommittéer och underkommittéer.

WTO erbjuder råd och utbildning i anknytning till handelspolitik åt utvecklingsländerna, så att dessa kan utnyttja det multilaterala handelspolitiska systemet på ett effektivare sätt. WTO samarbetar med andra internationella organisationer bland annat i frågor om miljö, handel och utveckling.

I enlighet med ett beslut som fattades av det fjärde ministermötethösten 2001 har man inom WTO inlett förhandlingar som strävar efter att liberalisera handeln på bred front. Doha-förhandlingsrundan (DDA) har framskridit långsamt och förhandlingarna pågår fortfarande. Förhandlingarnas agenda är mera omfattande än tidigare och innehåller också nya förhandlingsfrågor, dessutom har man som målsättning på flera olika sektorer att förbättra och granska de existerande WTO-avtalen.

Finland verkar inom WTO som ett medlemsland i EU. I WTO:s möten är det EG-kommissionen som representerar de 27 EU-länderna, som i handelspolitiska frågor har behörighet och initiativrätt. EU är i WTO en central och initiativrik aktör.

EU:s handelspolitiska presenteras vid WTO först efter att EU:s medlemsländer har kommit överens om en gemensam position. Finland strävar efter att aktivt påverka och bevaka sina intressen då EU:s gemensamma förhandlingspositioner förhandlas fram. En av huvuduppgifterna för representationen i Genéve är att se till att våra uppfattningar som har beretts i Bryssel förverkligas i de europeiska gemenskapernas ställningstaganden vid WTO:s handelsförhandlingar. Finlands mål i Doha-rundan är ett slutresultat som befrämjar en hållbar utveckling och globalt välstånd. 

Handel och utveckling

Handels- och utvecklingsfrågorna spelar en stor roll i Genèves internationella verksamhet. I de olika organisationerna och med de talrika programmen strävar man efter att stöda u-länders ekonomiska utveckling och integrering i världsekonomin. Detta görs bl.a. genom bistånd som stöder utvecklingländernas handel (Aid for Trade). Ständiga representationen samarbetar aktivt med de centrala organisationerna som t.ex. WTO, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), ITC (International Trade Center) och EIF (Enhanced Integrated Framework). Finland finansierar den hjälp som dessa organisationer ger till u-länder och riktar sitt stöd särskilt till LDC-länder och Afrika. Dessutom stöder Finland den självständiga internationella medborgarorganisationen ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development). ICTSDs verksamhets idé är att förbättra förståelse för utvecklings- och miljöärendens betydelse i handelspolitiken.

I Genève upparbetar man också Aid for Trade -initiativet som såg dagens ljus i samband med DDA -förhandlingarna. Initiativets mål är att förbättra u-länders handelsförmåga så att de effektivt kan delta i världshandeln och dra nytta av det. Det första globala AFT-uppföljningsmötet gick av stapeln i WTO i november 2007. Fortsättning kommer att följa på försommaren 2009.

UNCTAD är den största organisationen som behandlar handels- och utvecklingsärenden i Genève. Dens verksamhet grundar sig på tre pelare: samarbete mellan stater (uppbyggande av konsensus), tekniskt samarbete och forskning. Organisationens framtid linjerades upp på UNCTAD XII -konferens i Accra i april 2008. Mötets konkreta giv anknyter sig till UNCTADs insatser på de olika områdena gällande handel och utveckling. För EU och Finland är slutresultatet en balanserad kompromiss som omfattar bl.a. EU:s målsättningar och prioriteringar: syd-syd-handeln och det regionala samarbetet, basnyttigheterna, investeringarna och konkurrensen samt UNCTADs förstärkning genom reformer. Den ständiga representationen spelade en roll i konferensens beslutfattande både som EU-medlem och direkt som Finlands representant. 

Ekonomi

UNECE

FN:s europeiska ekonomiska kommission UNECE grundades år 1947 för att befrämja ekonomiskt samarbete och tillväxt i sina medlemsländer. Dess 56 medlemsländer, som omfattar såväl Europa, det forna Sovjetunionen som Nordamerika, sammanträder regelbundet i Genéve till möten som ordnas av ECE:s underkommittéer och många arbetsgrupper.

UNECE:s uppgift är att göra upp avtal, regelverk och normer samt olika analyser och statistik för sina verksamhetsområden. Kommissionen erbjuder hjälp och tekniskt stöd särskilt till transitionsekonomier och verkar som ett diskussionsforum för sina medlemsländer. Organisationens underkommittéer verkar inom följande sektorer: handel, ekonomisk integration och samarbete, energi, trafik, miljöpolitik, skog, boendesamhälle, statistik och befolkningsfrågor.

Från Finland är det främst specialister från olika sektorer inom statsförvaltningen som deltar i ECE:s underkommittéers arbete. Den ständiga representationens uppgift är att representera Finland i organisationens beslutsfattande organ, den verkställande kommittén samt i kommissionens sessioner, som ordnas vartannat år.

WIPO

Världsorganisationen för intellektuell egendom WIPO (World Intellectual Property Organization) är en av FN:s specialorganisationer. Den har grundats år 1967 och för närvarande har den 184 medlemsländer. Även ca 250 mellanstatliga eller medborgarorganisationer har fått observatörsstatus vid WIPO:s möten. Organisationens allmänna målsättning är att befrämja skyddet av immateriella rättigheter i samarbete med medlemsländerna och andra internationella organisationer. WIPO har sitt säte i Genève i Schweiz.

I enlighet med den för åren 2008-2009 godkända verksamhetsplanen har WIPO som strategisk målsättning att befrämja ett balanserat system gällande intellektuell egendom samt förverkligandet av dess utvecklingspotential, förstärka infrastrukturen, institutionerna och personalresurserna avseende intellektuell egendom, utveckla den internationella rättsliga regleringen av intellektuell egendom, erbjuda högtstående internationellt skydd av intellektuell egendom samt effektivera WIPO:s administration

Sekretariatet hjälper till med att ordna möten och verkställa beslut. Upprätthållandet av registren som ansluter sig till skyddet av intellektuell egendom är också en av sekretariatets centrala uppgifter. WIPO:s generaldirektör är Francis Gurry från Australien. Hans mandatperiod började 1.10.2008.

WIPO:s högsta beslutande organ är generalförsamlingen. Därutöver har flera av de fördrag som WIPO administrerar sina egna möten som fattar beslut. Inom ramen för WIPO sammanträder många ständiga kommittéer och arbetsgrupper som representerar hela skalan av frågor gällande intellektuell egendom.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 27.7.2010


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter