Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminerings presenterade sina slutsatser om Finland - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 5.9.2012 | Utrikesministeriet

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminerings presenterade sina slutsatser om Finland

Pressmeddelande 204/2012
4.9.2012

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering uppskattar Finlands lagstiftningsreformer och nya åtgärdsprogram med syfte att avskaffa rasdiskriminering. Kommittén nämner utvidgningen av integrationslagens tillämpningsområde så att den berör alla invandrare, att lagen om likabehandling ändrats, den nya lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd, ändringar i strafflagen och det politiska programmet för romerna i Finland. Kommittén lyfte bland annat också fram strävandena att under denna regeringsperiod ratificera Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk samt de nordiska förhandlingarna om en samekonvention.

Kommittén presenterade sina slutsatser om Finlands kombinerade 20:e, 21:a och 22:a periodiska rapport den 31 augusti efter att ha hållit en muntlig utfrågning med Finlands delegation under sitt 81:a sammanträde i Genève den 23–24 augusti.

Kommittén föreslår att man i samband med den pågående omskrivningen av lagen om likabehandling ska göra ytterligare ändringar så att det tydligare framgår att förbudet mot etnisk diskrimination också rör rättshandlingar mellan enskilda. Finland bör fästa större uppmärksamhet vid hatpropaganda och rasistiska yttranden på webben, samla in material om fenomenet och föra effektivare informationskampanjer riktade till ungdomar, medierna och politiker.

Kommittén rekommenderar också att sametingets beslutanderätt ökar när det gäller den kulturella autonomin och användningen av landrätter och naturresurser på områden där samerna traditionellt varit bosatta. Man måste bland annat vidta åtgärder för att skydda samernas traditionella renskötsel. Kommittén rekommenderar vidare att samerna ges rätt att själva besluta om sin ställning och om tillhörighet till det samiska samfundet när man definierar vem som har rösträtt i valet till sametinget.

Kommittén föreslår åtgärder med hjälp av vilka man kan garantera att samiska barn får fungerande undervisning i sitt eget språk i hela landet och hur utbildningen av lärare i samiska ska utbildas. Social- och hälsotjänster på samiska ska också garanteras i samernas hembygdsområde. Finland borde påskynda undervisnings- och kulturministeriets program för att stimulera de samiska språken och skydda deras ställning i media, undervisning, social- och hälsotjänster och kultur.

Kommittén råder att man effektivt genomför det politiska programmet för romerna för att uppnå konkreta resultat i integrationen av romer på arbetsmarknaden och när det gäller att få bostäder. Man bör främja romska barns skolgång och undervisningen i romani.

När det gäller invandrare i Finland anser kommittén att samförstånd och tolerans mellan olika etniska grupper bör främjas i hela landet. Kommittén efterlyser konkreta åtgärder för att verkställa integrationslagen och råder att man godkänner integrationsprogrammet för 2012–2015 för att främja integrationen när det gäller sysselsättning, boende, utbildning och social- och hälsotjänster. Kommittén anbefaller effektiva åtgärder för att hindra att romska barn och invandrar barn mobbas i skolan.

Kommittén hoppas också att man använder andra metoder än att ta asylsökande i förvar, när det är möjligt. Asylsökanden borde inte hållas i polisens utrymmen. Staten borde kunna garantera tillräcklig ersättning till kommunerna när de tar emot asylsökande som fått ett positivt beslut. När asylförfarandet påskyndas måste man se till att personer som har rätt till asyl inte riskerar att bli avvisade.

För mera information: enhetschef Arto Kosonen, tfn 09 160 55729 och ambassadråd Jaakko Halttunen, tfn 09 160 55713, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden (OIK-40), fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter