Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Budgetproposition för utrikesministeriet 2014 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 8.8.2013 | Utrikesministeriet

Budgetproposition för utrikesministeriet 2014

Pressmeddelande 163/2013
8.8.2013

I budgetpropositionen för 2014 föreslås sammanlagt 1 298 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde.

Omkostnader

För ministeriets omkostnader föreslås i budgetpropositionen 201,8 miljoner euro. År 2014 kommer Finland att fortsätta utveckla utrikesrepresentationens struktur och dess verksamhetsmodeller genom nordiskt samarbete, EU:s utrikestjänst och konceptet Team Finland.

Den strukturella övergången till länder i utveckling fortsätter inom världspolitiken och världsekonomin, och de externa ekonomiska relationernas betydelse ökar. Verksamhetsbetingelserna förändras, vilket gör att behovet av utrikespolitisk påverkan ökar. Förändringen kräver större precision av utrikesförvaltningens verksamhetsmodeller och allt mer omfattande utrikespolitiska instrument. Resurserna koncentreras till länder och regioner vilkas politiska och ekonomiska betydelse håller på att öka. Utvecklingen av Finlands utrikesrepresentations struktur och verksamhetsmodeller fortsätter.

År 2014 fungerar Finland som ordförande för Östersjöstaternas råd, CBSS, och Barentsrådet, BEAC.

Service till allmänheten

Den service som ministeriet erbjuder utvecklas så att den svarar mot den tilltagande efterfrågan och ministeriets strategi för allmänhetstjänster. Samtidigt framhålls medborgarnas eget ansvar och man utnyttjar de möjligheter som myndighetssamarbete, det nordiska samarbetet och EU-samarbetet för med sig. Ministeriets beredskaps- och situationsorganisation utvecklas ytterligare, för att kunna trygga funktionssäkerhet i olika slag av utmanande lägen.

Viseringen utvecklas i synnerhet i Finlands beskickningar i Ryssland. Viseringscentralen i Kouvola utvidgar sin verksamhet och betjänar inte bara generalkonsulatet i St. Petersburg utan också de andra beskickningarna i Ryssland. Dessutom utökas den elektroniska servicen.

Krishantering

Finland deltar aktivt i EU:s, FN:s och centrala internationella krishanteringsorganisationers arbete och deltar i krishanteringsuppdrag i olika delar av världen. År 2014 ligger tyngdpunkterna på Libanon, Afghanistan, Afrika och Kosovo. Enligt uppskattning kommer det att finnas sammanlagt 720 avlönade anställda i militära och civila krishanteringsinsatser år 2014.

För utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor föreslås 56,3 miljoner euro i enlighet med ramarna för förvaltningsområdet. De största operationerna är i enlighet med de riktlinjer som drogs upp år 2011-2013 UNIFIL i Libanon och ISAF i Afghanistan.
Till civila personers deltagande i krishantering föreslås 17,4 miljoner euro av vilka 400 000 euro används till fredsförmedling. Största delen av Finlands civila krishanteringsverksamhet sker via EU-operationer.

Utvecklingssamarbetet

Statens utgifter för utvecklingssamarbete beräknas år 2014 uppgå till sammanlagt 1 102,7 miljoner euro, vilket enligt aktuella prognoser motsvarar ca 0,53 procent av bruttonationalinkomsten. För egentligt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 891,8 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet hålls anslagen för 2014 på samma nivå som 2012.

I enlighet med statsrådets rambeslut från i mars styrs intäkterna från utsläppsauktioner till utvecklingssamarbete och klimatåtgärder. Med hjälp av intäkterna från utsläppshandeln försöker man höja utvecklingssamarbetets andel av BNI.

Det primära syftet med Finlands utvecklingspolitik som utgår från mänskliga rättigheter är att eliminera den extrema fattigdomen och garantera alla människor ett människovärdigt liv, i enlighet med FN:s millenniedeklaration och utvecklingsmålsättningar. Anslagen kommer fortsättningsvis att riktas till det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammets tyngdpunkter, och i enlighet med regeringsprogrammet till multilateralt samarbete och samarbete mellan frivilligorganisationer. Samarbetet med bland andra utvecklingsländernas egna krafter förstärks också, i syfte att de ska satsa mera av sina egna resurser på utveckling.

Utvecklingspolitik bidrar till att lösa även andra globala utmaningar, så som klimatförändringen. Enligt klimatkonferensens beslut i Cancun (2010) ska industriländerna få till stånd ett årligt penningflöde på 100 miljarder USD till klimatåtgärder i utvecklingsländerna före år 2020. I budgetpropositionen för 2014 beräknas klimatfinansieringens andel av anslagen för utvecklingssamarbete vara ca 93 miljoner euro.

För en ökning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital föreslås 10,0 miljoner euro.

Övriga anslag

I enlighet med regeringsprogrammet effektiverar Finland sin verksamhet i det regionala samarbete som bedrivs i de nordliga regionerna. I första hand framhävs den nordliga dimensionens politik och multilateralt samarbete i nordliga regionsråd så som Östersjöstaternas råd, Barents euroarktiska råd och Arktiska rådet. Utrikesministeriet stödjer också genomförandet av Regeringens handlingsprogram för Ryssland. För Östersjö-, Barents- och det arktiska områdets samarbete föreslås 3,2 miljoner euro.

För medlemsavgifter och finansiella bidrag föreslås 86,5 miljoner euro i enlighet med ramarna för förvaltningsområdet. Största delen av anslagen går till Finlands betalningsandelar till FN.

Till utrikesministeriets förvaltningsområde beräknas 17,3 miljoner euro flyta in, som inte ingår i ministeriets omkostnader. Intäkterna kommer bland annat från ersättningar för uteblivna löner som utbetalas för FN:s militära krishantering och samprojekt inom utvecklingssamarbetet.

För mera information: ekonomidirektör Risto Hakoila, tfn 0295 351 287 och ekonomiplaneringschef Katja Bordi, tfn 0295 351 284, angående utvecklingssamarbetet enhetschef Timo Olkkonen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 0295 350 945, angående samarbetet kring Östersjön, Barents och de arktiska områdena vikarierande enhetschef, utrikesrådet Marja-Leena Vuorenpää, tfn 0295 351 475

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.8.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter