Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europadomstolens dom i ett mål som gällde yttrandefrihet - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 4.2.2014

Europadomstolens dom i ett mål som gällde yttrandefrihet

Pressmeddelande 27/2014
4.2.2014

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) gav den 4 februari en dom där det konstaterades att artikel 10 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) inte kränkts.

I målet var det fråga om anhållandet av klaganden, en fotograf och journalist från tidskriften Suomen Kuvalehti, i samband med en demonstration som motsatte sig ASEM-mötet 2006, samt dömandet av klaganden för tredska mot polis i samband med detta. Klaganden fick domseftergift. Klaganden ansåg sin rätt till yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen ha blivit kränkt när klaganden på detta sätt hade hindrats från att utföra sitt arbete som journalist.

Europadomstolen ansåg att man ingripit i klagandens yttrandefrihet. Europadomstolen konstaterade dock att ingripandet endast varit begränsat med beaktande av de möjligheter som erbjudits klaganden att rapportera i tillräcklig grad om evenemanget. Europadomstolen fäste i synnerhet uppmärksamhet vid att klaganden hade erbjudits möjlighet att följa händelserna från ett för pressen reserverat säkrat område. Enligt Europadomstolen hade klaganden avstått från sin rätt att använda detta område efter att ha beslutat stanna bland demonstranterna i strid med polisens berättigade befallningar och tagit en medveten risk att bli anhållen. Europadomstolen konstaterade därför att klaganden inte hade hindrats från att fotografera evenemanget och rapportera om det utan att anhållandet och domen endast hänförde sig till tredska mot polis.

Europadomstolen ansåg vidare att det föreskrivits i lag om ingripandet och att ingripandet haft ett berättigat syfte, dvs. att trygga allmän säkerhet samt att förhindra oordning och brottslighet. Enligt Europadomstolen var de skäl som åberopats vid ingripandet mot yttrandefriheten betydelsefulla och tillräckliga för att visa att ingripandet hade varit nödvändigt. Europadomstolen fäste uppmärksamhet vid den bedömning som gjorts om fallet i de nationella domstolarna och ansåg att en skälig balans mellan olika intressen hade uppnåtts vid den prövning som utförts i målet. Europadomstolen noterade också särskilt att klaganden i saken fått domseftergift, eftersom gärningen kunde jämställas med en ursäktlig gärning när klaganden stått inför sinsemellan motstridiga förväntningar från å ena sidan polisen och å andra sidan arbetsgivaren. Domen ledde inte heller till en anteckning i straffregistret.

Europadomstolen röstade om avgörandet. Två av sju domare var av avvikande mening.

Ytterligare information: direktören för människorättsdomstolsärenden Arto Kosonen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 171

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 4.2.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter