Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Mänskliga rättigheter - Finlands ständiga representationer i Genéve : Verksamhetfält : Mänskliga rättigheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Mänskliga rättigheter

Genève är ett av de viktigaste centra för internationell människorättspolitik. I staden residerar FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och ett antal medborgarorganisationer som uttryckligen följer frågor om mänskliga rättigheter.

Människorättshögkommissariens kontor (OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights)

FN:s tjänst som människorättshögkommissarie grundades 1993 i enlighet med rekommendationer från människorättsmötet i Wien. Som FN:s i sin ordning sjätte högkommissarie för mänskliga rättigheter inledde den sydafrikanska domaren Navanethem Pillay i början av september 2008. Högkommissarien för mänskliga rättigheter och hans kontor är FN:s centrala människorättsorgan. Den viktigaste målsättningen för högkommissariens kontor är att befrämja förverkligandet av mänskliga rättigheter globalt. Som prioritet har kontoret att ingripa i de mest allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och att skydda de mest sårbara. Kontoret strävar efter att på en allmän nivå befrämja såväl medborgerliga och politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt rätten till utveckling. Kontoret samarbetar tätt med FN:s medlemsländer samt med medborgarorganisationer för att befrämja förverkligandet av och respekten för mänskliga rättigheter på statlig nivå. Under de senaste åren har högkommissariens kontor speciellt satsat på förstärkandet av dess fältverksamhet . Högkommissariens kontor bistår människorättsrådet såväl med sin expertis som administrativt samt stöder flera kommittéer att övervaka att FN:s internationella konventioner följs.

År 2009 var Finland den tionde största frivilliga finansiären av OHCHR med ett helhetsstöd på över 4 milj. USD. Finland stöder ekonomiskt OHCHR:s verksamhet i Uganda, Libanon, Nepal, Colombia och Afghanistan. Att förstärka människorättshögkommissariens kontor och dess basverksamheter genom FN:s stadgeenliga budgetmedel är en av Finlands främsta målsättningar i FN.

Människorättsrådet (HRC, Human Rights Council)

FN:s generalförsamling grundade våren 2006 ett människorättsråd, som ersatte den år 1946 grundade människorättskommissionen. Människorättsrådet har som uppgift att befrämja skyddet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter globalt.

Människorättsrådet har 47 medlemmar, varav en tredjedel byts årligen. Rådets medlemsländer väljs av generalförsamlingen i New York i enlighet med landgruppsindelningen. För ”västgruppen”, därtill Finland även hör, har i människorättsrådet reserverats sju platser. Mandatperioden är tre år och ett land kan vara medlem högst i två efterföljande perioder. För att starta rotationen i rådets första val lottades en-, två- eller treåriga mandatperioder. Finland valdes till medlem i rådets första val i maj 2006. Finland fick med lott endast ett ettårigt medlemskap och således avslutades mandatperioden redan i juni 2007.

Rådet sammankommer årligen i sammanlagt tio veckor under minst tre generalförsamlingar, där man på olika sätt eftersträvar att förebygga människorättskränkningar och ingripa i situationer där de mänskliga rättigheterna kränks. Alla FN:s medlemsstater får delta i rådets möten, men endast rådets medlemmar får rösta om resolutioner Rådet använder sig av över fyrtio specialprocedurer så som t.ex. specialrapportörer, självständiga experter och arbetsgrupper som rapporterar för rådets generalförsamlingar om specifika människorättsfrågor eller om landsituationer.

Rådet verkar aktivt även mellan generalförsamlingarna, och då kan rådet sammankomma till specialsessioner. Till och med juni 2010 har det hållits 13 specialförsamlingar, varav den senaste behandlade situationen för mänskliga rättigheter i Haiti efter jordskalvet.

Även den allmänna periodiska granskningen (UPR; Universal periodic review) görs till största delen mellan rådets generalförsamlingar i arbetsgruppsmöten. Den allmänna periodiska granskningen är en ny mekanism för människorättsrådet som granskar alla FN:s medlemsstaters människorättssituation vart fjärde år. Periodiska granskningar görs tre gånger i året och vid varje gång granskas 16 länders människorättssituation. Människorättshögkommissariens kontor utarbetar en rapport i vilken man samlat material från olika källor över ifrågavarande lands människorättssituation. Det land som är under granskning kan i sin tur utarbeta en skriftlig utredning över sin människorättssituation. De andra medlemsländerna får delta i granskningen av rapporterna samt ställa frågor och ge rekommendationer till landet som är under granskning. Efter åsiktsutbytet bearbetas en rapport som innehåller slutsatser om det granskade landets människorättssituation samt rekommendationer för att förbättra situationen. Finlands människorättssituation granskades bland de första länderna i april 2008.

Utöver det här sammankommer det året runt inom ramen för människorättsrådet olika arbetsgrupper och fora för att behandla olika tematiska frågor såsom minoriteters och ursprungsbefolkningars rättigheter samt rasism och rätten till utveckling.

Finlands ständiga representation deltar aktivt i människorättsrådets verksamhet och samarbetar tätt med högkommissariens kontor. I den människorättspolitiska redogörelsen som godkändes 2009 har som Finlands prioritetsområren fastställts bl.a. kvinnors, barns, ursprungsbefolkningars, sexuella minoriteters samt handikappades rättigheter. Finlands internationella människorättspolitik har som mål att befrämja förbättring av människorättssituationen i olika länder utgående från människorättsavtalen samt att effektivera verksamheten av det internationella systemet för mänskliga rättigheter. Finland och EU har som mål att göra människorättsrådet till ett operativt organ som effektivt kan ingripa i olika människorättsutmaningar på olika håll i världen. Att bevara specialrapportörers självständighet och att garantera den innehållsliga betydelsen av allmänna periodiska granskningar är främsta prioriteter för Finland. Dessa är också Finland och EUs mål när människorättsrådets arbete blir bedömt och möjligtvis förnyat i 2011.

Finlands aktiva internationella roll i befrämjandet av mänskliga rättigheter och det goda förverkligandet av människorättsförpliktelserna i hemlandet är nära förknippade med varandra, eftersom Finland, som implementerar de mänskliga rättigheterna, den medborgerliga jämlikheten, rättstaten och den goda förvaltningen, har goda förutsättningar och trovärdighet att befrämja dem även internationellt. Människorättspolitiken hör i Finland till regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska tyngdpunktsområden, och mänskliga rättigheter beaktas även inom många andra politiksektorer. Finlands regering eftersträvar att samarbeta med medborgarsamhället såväl inom den nationella som internationella människorättspolitiken.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 27.7.2010


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter