Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Hälsa - Finlands ständiga representationer i Genéve : Verksamhetfält : Hälsa

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO)

WHO är Finlands viktigaste samarbetspartner i utveckling och bedömning av Finlands hälso- och sjukvårdspolitik. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar i huvudsak för Finlands och WHO:s mellanstatliga samarbete och koordinerar samverkan mellan UM och andra ministerier. För WHO:s expertsamarbete ansvarar dessutom andra nationella hälsovårdsinstitutioner.

WHO grundades år 1948 och organisationen har etablerat sig som en uppskattad och pålitlig internationell aktör. WHO:s mål är kort och koncist "att främja säkerställandet av bästa möjliga hälsa". Hälsa i detta sammanhang definieras som "Hälsa är inte bara frånvaro från sjukdom utan ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". Hälsovårdsfrågorna har en central roll i FN:s millenniedeklaration; tre av deklarationens åtta målsättningar har direkt att göra med hälsovård. Dessa mål handlar bl.a. om att förminska barnadödligheten, befrämja moderskapsvården och att bekämpa och vårda HIV/AIDS, malaria och andra infektionssjukdomar.

WHO:s högsta bestämmande organ är generalförsamlingen som samlas årligen i maj. Generalförsamlingens uppgift är att fatta beslut om hälsovårdspolitiska linjedragningar. Förvaltningsrådet förbereder generalförsamlingens ärenden och verkställer dess beslut. Finland deltar aktivt i arbetet i WHO:s centrala verksamhetsorgan. Ständiga representationen upprätthåller en tät intersessional kontakt med WHO:s sekretariat. Förutom direkt bilateralt, strävar man efter att främja viktiga finska ärenden också via EU- och de nordiska länderna genom att tillsammans förbereda och samordna. En väsentlig del av ständiga representationens dagliga arbete innebär ett aktivt, ibland t.o.m. dagligt, deltagande i förberedande möten av olika slag.

Kinesen Margaret Chan har fungerat som WHO:s generaldirektör sedan 2007. Chans centrala verksamhetsområden är förbättring av kvinnornas och barnens hälsosituation i Afrika, miljöförändringarnas påverkan på hälsovård och hälsa som säkerhets- och utvecklingsfråga. Förberedning för en global influensapandemi och samarbete med andra FN-organisationer är dagsaktuella uppgifter på WHO.

Besegrandet av SARS- epidemin, lyckade verksamheten i Asiens naturkatastrofer och oron för spridning av infektionssjukdomar har förstärkt WHO:s politiska vikt både bland ledare och bland den stora publiken. Hälsovården har en central roll i flera organisationers agenda vilket har lett till att den internationella finansieringen av hälsovårdssektorn har vuxit de senaste åren. Hälsans betydelse som säkerhetsfråga har betonats. Generaldirektörens lyckade period har förstärkt förtroendet i organisationen. Organisationen håller på att förnya sin förvaltning med flera reformer, vilket betyder att de kommande åren kommer att vara betydelsefulla.

År 2008 var Finlands bistånd för WHO 2 milj. euro. Finland har på sin tid varit en av pionjärländerna med tanke på grundhälsovård och utvecklandet av program som "hälsovård för alla 2000" och senare "Hälsa för alla 2015". Förebyggandet av kroniska sjukdomar, arbete inom psykisk hälsa, rökning, nyttig levnadssätt, och utveckling av grundhälsovården är viktiga områden för Finland. Finland agerade i WHO bl.a. med att starta förhandlingarna om kontroll över rökning. Finland har aktivt deltagit i infektionssjukdomarnas bekämpning (HIV/AIDS, tuberkulos) och utveckling av nya vaccinationer. Aktuella och viktiga teman för Finland är förberedningen för en möjlig global influensapandemi, FN:s millenniedeklarations hälsofrågors fullföljning, fortskridning av FN-reformen och uppföljning av arbetet som befrämjar utvecklingsländernas möjligheter att få tag på mediciner.

UNAIDS

HIV/AIDS -epidemin har varit den synligaste och mest omfattande av globala hälsorelaterade problem fr.o.m. 1990-talet. Vid det lag då man började förstå smittans betydelse ur perspektivet hållbar utveckling beslöt man inom ramen för FN grunda UNAIDS år 1996. Detta Joint United Nations Programme on HIV/AIDS är ett gemensamt tvärsektoriellt program för HIV/AIDS insatser vars stiftande organ är tio olika FN-organisationer (UNICEF, UNDP, UNFPAUNODC, WFP, UNESCO, WHO, ILO, UNHCR) samt världsbanken. UNAIDS uppgift är att förstärka HIV/AIDS kännedomen och utarbetandet av HIV/AIDS strategier.

Som generaldirektör fungerar den belgiske läkaren Peter Piot. Piots andra verksamhetsperiod slutar i slutet av år 2008. UNAIDS viktigaste förvaltningsorgan, styrelsen, är en samling av personer från andra FN organisationer och medborgarorganisationer. Styrelsen som fungerar med rotationsprincipen samlas två gånger om året. Styrelsen behandlar aktuella ärenden samt på förhand bestämda teman. Finland var med i styrelsen senast år 2005 och har sedan dess aktivt stött sekretariatets arbete. Genèves ständiga representation är en viktig länk i samarbetet mellan finska experter och UNAIDS sekretariat.

Finlands stöd för UNAIDS verksamhet har varit långfattat och organisationen är i dagens läge den viktigaste internationella kanalen för Finlands HIV/AIDS stöd. Finland hör till organisationens huvudfinansierare tillsammans med de andra nordiska länderna och är dessutom en viktig kumpan i politiska ärenden. År 2008 var Finlands bistånd 7,5 milj. euro. En del av Finlands stöd riktas mot flickors och kvinnors HIV/AIDS -arbete och betonar i de politiska linjedragningarna förebyggande arbetets vikt.

Med tanke på Finland är de centrala teman att UNAIDS förbinder sig vid FN-reformen, heltäckande förebyggning och vård, förstärkning av HIV/AIDS kännedom bland kvinnor, flickor och andra sårbara människogrupper.

I UNAIDS planeras en organisationsevaluering som har som mål att påvisa UNAIDS mervärde på den internationella arenan och hur den skall utveckla sin verksamhet i det långa loppet.

Den Globala fonden GFATM (Global Fund to fight HIV/AIDS, malaria and tuberculosis)

Den Globala fonden är en finansieringsmekanism grundat år 2002. Mekanismens uppgift är att styra nya penningströmmar till HIV/AIDS arbetet och att förena en bred grupp av aktörer (bl. privatsektorn). Grundidén var att skapa en innovativ finansieringsmekanism som samlar nya finansierare från olika sektorer av samhället och mobiliserar pengar som annars inte skulle riktas mot utvecklingshjälp.

Fonden stöder ca 400 tuberkulos-, malaria-, HIV/AIDS -program i olika länder och fungerar i samarbete med Världshälsoorganisationen och UNAIDS. Globalfonden poängterar att den endast är en förvaltare av tillgångar och inte en operativ organisation. WHO ansvarar för normativa arbetet och UNAIDS för de mer omfattande strategierna. GFATM är den största internationella finansieraren för tuberkulos- och malariaprogram även om över hälften av finansieringen riktas mot HIV/AIDS-program.

Finland anslöt sig till fonden år 2006 med tre miljoner euro. År 2007 steg vår finansiering till 3,5 milj. euro. Med att delta i fonden får Finland möjligheten att influera HIV/AIDS -programmens och malaria och tuberkulos arbetets administrering. Finland följer aktivt fondens samarbete med WHO och UNAIDS. Fondens betoning ligger i medicinsk vård fastän förebyggning och förstärkning av hälsovårdssystem har fått en större roll under de senaste åren.

Fonden leds av franska Michel Kazatchkine. Högsta förvaltningsorganen är förvaltningsrådet. Till förvaltningsrådet hör sammanlagt 23 representanter från olika regeringar, medborgarorganisationer, och för infekterade individer.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 9.12.2008


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter